مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات- نظام مدیریت اطلاعات(MIS)
MIS

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات:
http://goums.ac.ir/find.php?item=65.17768.43393.fa
برگشت به اصل مطلب