دانشکده پیراپزشکی- آزمون های OSCE
آزمون آسکی گروه اتاق عمل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آزمون آسکی گروه اتاق عمل- نیمسال اول تحصیلی 95-94

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.9397.25873.fa
برگشت به اصل مطلب