دانشکده پیراپزشکی- معرفی اعضاء گروه
معرفی اعضاء گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی اعضاء گروه علوم آزمایشگاهی

  تاریخ تأسیس: 1375

  تعداداعضاء: 17 نفر

  رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

  مقاطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته/کارشناسی ناپیوسته

  نام و مشخصات مدیریت و اعضاء هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماس

  دکتر علی اصغر آیت اللهی

  دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

  مربی

dr.ayatollahi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 220

  دکتر علیرضا احمدی

دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

مربی drahmadi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 209

  دکتر شقایق انوری

 

    دکترای تخصصی

  باکتری شناسی پزشکی

  استادیار

dr.anvari@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 223

  دکتر اوغل نیاز جرجانی

  دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  استادیار

dr.jorjani@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 218

  دکتر حمید رضا جوشقانی

  دکترای تخصصی

  بیوشیمی بالینی

  استاد

  joshaghani@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 207

  دکتر محمدطاهر حجتی

دکترای خون شناسی استادیار dr.hojati@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 287

  خدابردی کلوی

  دانشجوی دکترای تخصصی

  ژنتیک مولکولی

  مربی

kalavi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 208

  فرامرز کوهسار

  دانشجوی دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  مربی

fkoohsar@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 222

  دکتر فرهاد نیک نژاد

(مدیر گروه)

  دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  دانشیار

niknejad@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 221

دکتر سیده صدیقه حسینی دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  استادیار

hosseini.s@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 287

  نام و مشخصات پرسنل بخش آموزش گروه علوم آزمایشگاهی

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  بخش (آزمایشگاه)

  شماره تماس

کوشان سینه سپهر دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی ایمنوهماتولوژی

32456105

داخلی:

  سارا حسین زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ایمونوهماتولوژی

32456105

  داخلی: 291

 شمیلا ملک محمودی

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

  بیوشیمی

32456105

  داخلی: 298

  سمیه حسینی

کارشناس ارشد بیو تکنولوژی

  بیوشیمی

32456105

  داخلی: 298

محدثه نامجو دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بیوشیمی تخصصی

32456105

  داخلی: 219

زیبا عباسی نجات

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

میکروب شناسی

32456105

  داخلی: 294

محدثه خراسانی

دانشجوی دکتری تخصصی شیما تجزیه

بیوشیمی

32456105

  داخلی: 287

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.2734.1617.fa
برگشت به اصل مطلب