دانشکده پیراپزشکی- معرفی اعضاء گروه
معرفی اعضاء گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه دکتر حمیدرضا جوشقانی
کارشناسان گروه

سارا حسین زاده - شمیلا ملک محمودی - کوشان سینه سپهر - سمیه حسینی - محدثه نامجو - زیبا عباسی نجات - محدثه خراسانی

آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه 2
تلفن: 32456105
.  

لیست اعضای هیات علمی گروه

عکس

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماس

CV طرح درس برنامه کلاسی

  دکتر علی اصغر آیت اللهی

  دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

  مربی

dr.ayatollahi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 220

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر علیرضا احمدی

دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

مربی drahmadi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 209

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر اوغل نیاز جرجانی

  دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  استادیار

dr.jorjani@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 218

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر حمید رضا جوشقانی

  دکترای تخصصی

  بیوشیمی بالینی

  استاد

  joshaghani@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 207

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر محمدطاهر حجتی

دکترای خون شناسی استادیار dr.hojati@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 289

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  خدابردی کلوی

  دانشجوی دکترای تخصصی

  ژنتیک مولکولی

  مربی

kalavi@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 208

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  فرامرز کوهسار

  دانشجوی دکترای تخصصی

  انگل شناسی پزشکی

  مربی

fkoohsar@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 222

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر فرهاد نیک نژاد

  دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  دانشیار

niknejad@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 221

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر سیده صدیقه حسینی
دکترای تخصصی

  قارچ شناسی پزشکی

  استادیار

hosseini.s@goums.ac.ir

32456105

  داخلی: 287

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

پرسنل بخش آموزش گروه

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  بخش (آزمایشگاه)

  شماره تماس

کوشان سینه سپهر دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی ایمنوهماتولوژی

32456105

داخلی:

  سارا حسین زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی ایمونوهماتولوژی

32456105

  داخلی: 291

 شمیلا ملک محمودی

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

  بیوشیمی

32456105

  داخلی: 298

  سمیه حسینی

کارشناس ارشد بیو تکنولوژی

  بیوشیمی

32456105

  داخلی: 298

محدثه نامجو دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بیوشیمی تخصصی

32456105

  داخلی: 219

زیبا عباسی نجات

کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

میکروب شناسی

32456105

  داخلی: 294

محدثه خراسانی

دانشجوی دکتری تخصصی شیما تجزیه

بیوشیمی

32456105

  داخلی: 287

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.2734.1617.fa
برگشت به اصل مطلب