دانشکده پیراپزشکی- نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=5.13032.27580.fa
برگشت به اصل مطلب