شبکه بهداشت و درمان رامیان- آزمایشگاه
کارگاه آموزشی مدیریت تضمین کیفیت درآزمایشگاه برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کارگاه آموزشی مدیریت تضمین کیفیت درآزمایشگاه جهت کاردانان وکارشناسان آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان رامیان در سالن کنفرانس برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان رامیان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=47.7949.15530.fa
برگشت به اصل مطلب