دانشکده پزشکی گرگان- اعضا
فیزیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
           AWT IMAGE                                                           
ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیطرح درسبرنامه هفتگی

CV

پست الکترونیک
1میترا شربت خوریاستادیاردکترای تخصصی (ph.D)انگل شناسی

کلیک کنید

کلیک کنید

msharbatkhori@yahoo.com

2فریده توحیدیمربیدکترای تخصصی (ph.D)انگل شناسی

tohidi66@yahoo.com

3اوغل‌نیاز جرجانیاستادیاردکترای تخصصی (ph.D)انگل شناسی

Niaz_jorjani@yahoo.com

4فرامرز کوهسارمربیدانشجوی دکترای تخصصی (ph.D)انگل شناسی

fkoohsar@yahoo.com

5فرهاد نیک‌نژاداستادیاردکترای تخصصی (ph.D)انگل شناسی

fniknezhad@yahoo.com

6محمدرضا قنبریمربیکارشناسی ارشد (M. Sc)حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

ghanbarimr@yahoo.com

                                                   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.9990.17467.fa
برگشت به اصل مطلب