دانشکده پزشکی گرگان- کنگره ها
کمیته تحقیقات دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرکت در کنگره ها و همایش ها در سال۹۵

  • کسب مقام سخنران برتر در کنگره دانشگاه علوم پزشکی ایلام

.

  • ارائه مقاله در کنگره سالیانه دانشجویی کاشان 

شرکت در کنگره ها و همایش ها در سال۹۴

  • حضور علمی و اجرایی در همایش بیماری های نادر و ژنتیکی

.

  • ارائه مقاله در کنگره سالیانه دانشجویی زنجان

.

  • ارائه مقاله کنگره دانشگاه علوم پزشکی سمنان

.

  • ارائه مقاله کنگره دانشگاه علوم پزشکی

.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.13696.29753.fa
برگشت به اصل مطلب