دانشکده پزشکی گرگان- پایه
گروه ایمونولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه ایمونولوژی

مدیرگروه

دکتر محسن سعیدی                                                                         

کارشناسان گروه صدیقه لیوانی، مهدیه نقوی الحسنی
برنامه آموزشی سرفصل دروس ایمونولوژی
آدرس آزمایشگاه مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی ، دانشکده پزشکی ، طبقه اول ، تلفن 01732421651 داخلی 253

.

لیست اعضای هیئت علمی گروه ایمونولوژی

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی  

برنامه هفتگی

cv

پست الکترونیک

1 محسن سعیدی دانشیار

دکترای تخصصی (ph.D)

ایمنی شناسی

کلیک کنید

کلیک کنید

dr.saeedi@goums.ac.ir

2 علی معماریان استادیار دکترای تخصصی (ph.D) ایمنی شناسی کلیک کنید کلیک کنید

alimemarian@goums.ac.ir

3 یعقوب یزدانی دانشیار دکترای تخصصی (ph.D) ایمنی شناسی کلیک کنید

کلیک کنید

Yaghoubyazdani59@yahoo.com

4 هما داودی استادیار دکترای تخصصی (ph.D) ایمنی شناسی کلیک کنید کلیک کنید

dr.davoodi@goums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.11335.21375.fa
برگشت به اصل مطلب