شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا- کارکنان وشرح وظایف واحد سلامت خانواده
معرفی کارکنان واحد سلامت خانواده وشرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی واحد سلامت خانواده:

تامین ، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیب پذیر جامعه از جمله مادران باردار زنان شوهر دار 49-10 سال ، کودکان زیر 8 سال و سالمندان,  و میانسالان 30-59 ساله از اهداف این واحد می باشد .

برنامه های واحد سلامت خانواده به شرح ذیل میباشد :

سلامت مادران:

 مراقبت مادران (نظام مراقبت مرگ مادری/ زایمان ایمن / ماما روستا )

باروری سالم ( روشهای پیشگیری از بارداری / شاخصهای جمعیتی / بارداری ناخواسته / کلاس آموزشی قبل ازدواج)

کودکان ( مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال / نظام مراقبت مرگ کودک 1-59 ماهه / بیمارستان دوستدارکودک / کودک سالم )

سالمندان ( سلامت سالمندان / آموزش سالمندان )

میانسالان ( سلامت میانسالان / آموزش میانسالان )

 معرفی همکاران شاغل درواحد :

نام ونام خانوادگی : منصوره شابدین

کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده وجمعیت

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

نام ونام خانوادگی : ناهید بابائی  

کارشناس برنامه مادران  

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

نام ونام خانوادگی : فاطمه گورسخوار

کارشناس برنامه میانسالان / باروری سالم   

مدرک تحصیلی : ارشد سلامت وسالمندی

نام ونام خانوادگی : انسیه گرزین  

کارشناس برنامه کودکان

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

نام ونام خانوادگی : رقیه حاجی قلی خانی  

کارشناس برنامه سالمندان  

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی


  

شرح وظایف پیشنهادی  کارشناس مسئول بهداشت خانواده در ستاد شهرستان


  الف )‌‌ برنامه ریزی و مدیریت


رهبری و مدیریت تدوین طرح های  عملیاتی در سطح ستاد شهرستانها در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و میانسالان و نظام مرگ


رهبری و مدیریت تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   


برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های سلامت معاونت


رهبری و مدیریت  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت


رهبری و مدیریت  تدوین تحقیقات بهداشتی


·رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده


رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل


ب ) نظارت و پایش


ü نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع


üنظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع


ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مطب های خصوصی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع


ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج


ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه


ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان )


üنظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان )


ü نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان


ü نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی


ü نظارت بر چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی


ü نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان ) ، باروری سالم ، کودکان و.......


ü نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک


ü نظارت بر توزیع نیروی انسانی


ج ) هماهنگی


هماهنگی درون بخش :


Ø هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت


Ø هماهنگی با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت


Ø هماهنگی برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم


د ) اقدامات اجرائی


 رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه باروری سالم و سرطانهای شایع و مشاوره قبل از ازدواج و ارائه خدمات به  مادران باردارو ......


رسیدگی به شکایات پرسنل بهداشتی


همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی


تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل


و) پشتیبانی


ü      پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده


ü      بررسی و تائید  اقلام باروری سالم  مورد نیاز  بر حسب بر آورد کارشناسان باروری سالم


ü پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده


ü بررسی و تائید  داروهای پیشگیری از بارداری هر سه  ماه یکبار جهت اعلام به معاونت بر حسب بر آورد کارشناسان تنظیم خانواده


ü       تائید  نیاز دفاتر و  فرمهای تنظیم خانواده و بوکلت مادران  و.... جهت واحدهای محیطی مراکز تابعه  بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده و اعلام به معاونت


ü  تائید  میزان مورد نیاز قرص و قطره   آهن و مولتی ویتامین    و قرص اسید فولیک در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده


ز) ارزشیابی


o ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

o ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

o ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی تنظیم ، مادران و ...


 ط) عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی


شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:


http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
- هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی در خصوص برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 برنامه ریزی و تنظیم برنامه آموزشی برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود و ... در زمینه برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 بررسی علل زایمان زودرس گزارش شده از مراکز شهری و روستایی
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 عضویت در کمیته مرگ و میر مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 هماهنگی تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر مادران و زایمانهای زودرس به صورت فصلی
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
 تهیه و تنظیم مطالب آموزشی ـ‌ جزوه آموزشی برنامه مادران
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png
هماهنگی با مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت برگزاری کلاس آموزشی وی‍ژه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان
 
http://deylamhc.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Image/Icon/bullet_red.png درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها


شرح وظایف کارشناس برنامه باروری سالم


-تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه تنظیم خانواده
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای صحیح برنامه تنظیم خانواده
- جمع بندی آمار ارسالی از مراکز محیطی
-  ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی به صورت فصلی
- برنامه ریزی و تنظیم برنامه کارگاه‌ها و کلاسهای آموزشی برنامه تنظیم خانواده
- هماهنگی با مسؤولین مافوق جهت تقدیر از پرسنل فعال در برنامه تنظیم خانواده
- تهیه مطالب آموزشی در زمینه برنامه تنظیم خانواده
- ارسال مطالب آموزشی جهت چاپ در روزنامه های محلی
- آموزش پرسنل ستادی ـ رابطین متخصص ادارات مربیان و سوادآموزان نهضت، مربیان مهدکودک و پرسنل جدیدالورورد
- برآورد میزان داروهای پیشگیری از بارداری
-  نظارت بر درخواست داروهای پیشگیری از بارداری مراکزبصورت ماهانه
- نظارت بردرخواست دارویی شهرستان
- برنامه ریزی جهت معرفی افراد جهت انجام توبکتومی درکمیته شهرستانی

- جمع بندی آمار TL

- همکاری در برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه TL
- برنامه ریزی جهت اجرای سالیانه هفته جهانی تنظیم خانواده
- هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور


شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت سالمندان:


تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت سالمندان
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلی و سالیانه
- تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های روز جهانی سالمندان
- نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
- دریافت آمار ارسالی از مراکز و خانه های بهداشت
-  بررسی آمارهای دریافتی از واحدهای محیطی
- ارسال پسخوراند در زمینه آمارهای بررسی شده به مراکز و خانه های بهداشت
- ارسال آمار فصلی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
- هماهنگی با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه و کارشناس مسؤول برنامه
- آموزش پرسنل محیطی، ستادی رابطین متخصص ادارات در زمینه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبتهای تقویمی(
- هماهنگی با واحد مشارکتها و دعوت رابطین بهداشتی ادارات و ارگانها جهت شرکت در کمیته سالمندان
- عضویت در کمیته سلامت سالمندان
- آموزش سالمندان
- تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار(
- دریافت آمار ارسالی آموزش دیده
- دریافت آمار ارسالی اطلاعات ماندگار
- دریافت آمار ارسالی رفتار نسبتاً پایدار
- ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه


شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان:


  - تهیه برنامه عملیاتی سالیانه کودکان
- برنامه ریزی و تنظیم کارگاههای آموزشی برنامه کودکان
- نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه کودکان (شیرمادر ـ کودک سالم ـ‌ مانا -
asq  )
- محاسبه شاخصهای بهداشتی برنامه کودکان
- آموزش پرسنل محیطی ـ ستادی ـ رابطین متخصص ادارات و ... در زمینه برنامه کودکان
- تهیه مطالب آموز شی و پمفلت آموزشی کودکان
- عضویت در کمیته کودک سالم
- عضویت در کمیته شیرمادر
- عضویت در کمیته مانا (مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال )
- عضویت در کمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه
- هماهنگی جهت تشکیل کمیته های کودک سالم ـ شیرمادر ـ مانا ـ‌مرگ کودکان 59-1 ماهه
- تکمیل چک لیست ارزیابی بخش اطفال بیمارستان
- ورود اطلاعات مربوط به ارزیابی بیمارستان در نرم افزار مربوطه
- نظارت بر فعالیت مراکز درراستای مشاوره شیردهی
-  تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی
- ورود اطلاعات مربوط به کودک سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
- جمع آوری فرمهای تکمیل شده موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه
- ورود اطلاعات مربوط به مرگ کودکان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
- ارسال گزارش مرگ کودکان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتی
- برآورد میزان مکمل آهن و مولتی ویتامین جهت کودکان زیر 2 سال
- برنامه ریزی جهت بزرگداشت سالیانه هفته جهانی ترویج تغذیه با شیرمادر
- هماهنگی با واحدهای محیطی جهت اجرای برنامه های آموزشی طی هفته مذکور
- تهیه گزارش فعالیتهای انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتی
- هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکملهای مربوط به برنامه کودکان
- هماهنگی با بیمارستان و معرفی پرسنل جهت گذراندن دوره احیاء نوزاد
- هماهنگی با بیمارستان و معرفی پزشکان جهت گذراندن دوره احیاء نوزاد
 -عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان


شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت میانسالان:

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه سلامت میانسالان
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد برنامه سلامت میانسالان به صورت فصلی و سالیانه
- تنظیم و هماهنگی جهت اجرای برنامه های میانسالان
- نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت میانسالان
- دریافت آمار ارسالی از مراکز و خانه های بهداشت
-  بررسی آمارهای دریافتی از واحدهای محیطی
- ارسال پسخوراند در زمینه آمارهای بررسی شده به مراکز و خانه های بهداشت
- ارسال آمار فصلی برنامه میانسالان به واحد میانسالان ستاد دانشگاه
- هماهنگی با واحد میانسالان گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه و کارشناس مسؤول برنامه
- آموزش پرسنل محیطی، ستادی رابطین متخصص ادارات در زمینه سلامت میانسالان (طبق برنامه عملیاتی و یا براساس مناسبتهای تقویمی)
- هماهنگی با واحد مشارکتها و دعوت رابطین بهداشتی ادارات و ارگانها جهت شرکت در جلسات میانسالان
- آموزش میانسالان


نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان آق قلا:
http://goums.ac.ir/find.php?item=35.5856.16991.fa
برگشت به اصل مطلب