دانشکده پرستاری و مامائی- اولویت‌های پژوهشی گروه اصول و فنون و مدیریت خدمات پرستاری
اولویت‌های پژوهشی گروه اصول و فنون و مدیریت خدمات پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اولویت‌های پژوهشی گروه اصول و فنون و مدیریت خدمات پرستاری:

  اثربخشی اقدامات پیشگیری، درمانی و مراقبتی، در جهتافزایش رضایت جامعه، بیماران و کارکنان

  بررسی میزان شیوع بیماریهای قلبی و عروقی در استان لرستان و راههای کنترل و پیشگیری از آن.

  بررسی میزان و نوع ارتباط (همکاری) کادر درمان ( پزشک ، پرستار و 000 ) در امر مراقبت از بیمار

  . بررسی میزان آگاهی پرستاران و ماماها از حقوق خود .

  بررسی میزان تطابق آموزش های پرستاری با اجرای وظایف بالینی پرستاران

  بررسی میزان آگاهی و توانایی به بکارگیری نقش‌های مدیریتی پرستاران در بیمارستانها

  بررسی تامین نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مختلف بیمارستانها

  بررسی تأثیر ارزشیابی مستمر عملکرد پرستاران بر کیفیت مراقبتهای پرستاری

  مطالعه راهکارهای کاهش فاصله بین آموزش و درمان

  مطالعه راهکارهای بهبود ارتباط ما در درمان و تأثیر آن بر رضایت مددجویان

  بررسی علل ایجاد تضاد در سازمانها و شیوه های برخورد منطقی با آن
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.9007.14070.fa
برگشت به اصل مطلب