دانشکده پرستاری و مامائی- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

این کمیته به سرپرستی خانم دکتر اکرم ثناگو  طرحهای تحقیقاتی انجام داده است که کلیه این تحقیقات به صورت کتابچه خلاصه فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی  توسط خانم دکتر اکرم ثناگو گردآوری شده است.

پست الکترونیکی: Golestan.src@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.4736.3745.fa
برگشت به اصل مطلب