دانشکده پرستاری و مامائی- داخلی - جراحی مهر 87
داخلی و جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای مشاهده روی لینک مورد نظر کلیک کنید:


  اختلالات آب و الکترولیت

  ارولوژی

  فیزیولوژی مامایی 

  پوست و سوختگی

  طرح درس ترمی تنفس

  طرح درس ترمی اعصاب پیوسته

  طرح درس ترمی بررسی وضعیت پیوسته

  سمیولوژی

  گوارش ناپیوسته

 طرح درس ترمی گوارش پیوسته

  غدد پیوسته

 مفاهیم پیوسته

 عفونی پیوسته

 ارتوپدی پیوسته

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.2122.975.fa
برگشت به اصل مطلب