دانشکده پرستاری و مامائی- فرجی
فرجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعات شخصی

نام:

جمشید

نام خانوادگی:

فرجی
تاریخ استخدام:
نوع استخدام:
دانشکده: پرستاری و مامایی
گروه:
آدرس محل کار:
شماره محل کار:
پست الکترونیک:

زبانهای خارجی:

 

نوع فعالیت:

رتبه دانشگاهی:مربی(ماموریت)
لیست دروس:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.1773.608.fa
برگشت به اصل مطلب