دانشکده پرستاری و مامائی- اعضای کمیته اعتبار سنجی
اعضای کمیته اعتبار سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | 

اعضای کمیته اعتبارسنجی

دکتر خدیجه یزدی عضو کمیته و سرپرست دانشکده
دکتر مهناز مدانلو عضو کمیته و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
علیرضا شریعتی عضو کمیته و معاون آموزشی دانشکده
قنبر روحی عضو کمیته و مدیر گروه اصول و فنون و مدیریت خدمات پرستاری
دکتر آسیه سادات بنی عقیل عضو کمیته و مدیر گروه آموزش مامایی
دکتر شهره کلاگری عضو کمیته و مسئول EDO دانشکده
دکتر لیلا جویباری عضو کمیته و عضو هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامائی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=3.13415.29215.fa
برگشت به اصل مطلب