واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- رزرو مشاوره حضوری
مشاوره پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ضمن خوش آمد گویی،

         به اطلاع می رساند به منظوراخذ نوبت مشاوره آماری از واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  بیمارستان پنجم آذر ارائه موارد زیرالزامی است:
1- کپی از پروپزال اصلی (برای آنالیز آماری )
2- کپی از پروپزال اولیه (برای تعیین حجم نمونه) که عبارت است از یک صفحه: شامل عنوان تحقیق ،نام مجری طرح ونویسندگان و خلاصه روش اجرای طرح و همچنین داشتن چند مقاله مرتبط با موضوع طرح تحقیقاتی  

3- به همرا ه داشتن داده های تحقیق در نرم افزار آماری spss

 
و نیز برای مشاوره مقاله نویسی به منظوراخذ نوبت مشاوره مقاله نویسی از واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  بیمارستان پنجم آذر ارائه موارد زیرالزامی است:
  نسخه نهایی پروپوزال طرح تحقیقاتی

نسخه نهایی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

هماهنگی با دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی جهت تعیین زمان مناسب برای مشاوره

 

  نشانی پستی :

  گرگان - خیابان پنجم آذر-  بیمارستان پنجم آذر- واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی  

  پست الکترونیک :

  E-mail: BALINI_84@yahoo.com

          www.goums.ac.ir                 

  شماره تلفن وفاکس:32326270 -017

  تلفن بیمارستان بیمارستان پنجم آذر:

5-32220561 -017

داخلی 2255

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=26.9344.15723.fa
برگشت به اصل مطلب