واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- رئیس واحد
رئیس واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۳ | 
جناب آقای دکتر رامین آذرهوش

متخصص پاتولوژی

دانشیار

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=26.9319.15486.fa
برگشت به اصل مطلب