واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی- طرح های تحقیقاتی
عناوین طرح های تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ردیف

  عنوان طرح تحقیقاتی

  مجری اصلی

  وضعیت

  محل آپلود

  -صفحه اول گزارش پایانی

  - صفحه تقدیر و تشکر

1
2
3

4

5

نشانی مطلب در وبگاه واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=26.12482.27955.fa
برگشت به اصل مطلب