معاونت آموزشی- اساتید مشاور
اساتید مشاور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

--آئین نامه استاد مشاور

دانشکده

مسئول اساتید مشاور

پزشکی

خانم دکتر میترا شربت خوری

پرستاری و مامایی بویه

آقای دکتر غلامرضا محمودی شن

پیراپزشکی

آقای قربان محمد کوچکی

بهداشت

آقای دکتر عبدالرحمن چرکزی

دندانپزشکی

آقای دکتر داود جاذبی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.9469.16311.fa
برگشت به اصل مطلب