معاونت آموزشی- کمیته حق التدریس
کمیته حق التدریس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی واحد تمام وقتی و حق التدریس-

 اهداف :
کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه می باشد. که کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های داخلی جهت تعیین میزان فعالیت و پرداختها مورد بررسی قرار می دهد.

  


  وظایف :

 1- دریافت قراردادهای تنظیم شده تمام وقتی و حق التدریس در زمانهای تعیین شده

2-اخذ لیست حضور و غیاب مدرسین همراه با فرمهای تمام وقتی و حق التدریس

3-بررسی فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مدرسین مدعو

4-معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرائی ... بر اساس مصوبات موجود

5-برقراری طرح تمام وقتی بر اساس مصوبات موجود

6-انعکاس گزارشات به دانشکده ها و معاونت پشتبانی جهت پرداختها
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.9465.16305.fa
برگشت به اصل مطلب