معاونت آموزشی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:

  گلستان - گرگان -  کیلومتر 4 جاده گرگان – ساری - اول جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی مرحوم فلسفی
.
تلفن و فکس: 32451721-017
.

  •  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه : 32456241-017 ، 32451722-017

.

  •  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: 32451723-017

.

  •  کارشناسان آموزش: 32453431-017، 32457085-017
 
  • دبیر آموزش مداوم: 01732451662
 
  • امور اداری: 01732451720
 

.
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.4744.3760.fa
برگشت به اصل مطلب