معاونت آموزشی- اداره خوابگاه ها
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | 
سرپرست اداره خوابگاه ها:  سعید کوهساری

 شماره تماس : 01731932707
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.16926.40762.fa
برگشت به اصل مطلب