معاونت آموزشی- اطلاعیه خوابگاه
اطلاعیه خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

"دانشگاه علوم پزشکی گلستان فاقد هرگونه تسهیلات خوابگاهی می باشد

و هیچگونه تعهدی نسبت به تامین خوابگاه به دانشجویان ندارد"

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.12606.26618.fa
برگشت به اصل مطلب