معاونت آموزشی- سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان
سامانه انتقالی/میهمانی دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/16 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی: 
سامانه درخواست میهمانی و انتقالی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ طبق جدول ذیل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال شده است. صرفاً به درخواستهایی که در سامانه مذکور درج شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

****شایان ذکر است این دانشگاه به علت تراکم دانشجو و برای حفظ کیفیت آموزش، از پذیرش دانشجوی میهمان و انتقال در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی معذور می باشد. 

جدول زمابندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹

۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۹۹

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدا و بارگذاری مدارک

۱۱ آذر ۲۵ آذر ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

۲۶ آذر تا ۱۰ دی  ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدأ

۱۱ دی تا ۲۳ دی ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

۲۴دی تا ۸ بهمن ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد


 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.12588.26532.fa
برگشت به اصل مطلب