معاونت آموزشی- رشته های موجود در دانشگه
رشته های موجود در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

رشته

دانشکده

مقطع

سال اخذ مجوز

سال پذیرش دانشجو

1

پزشکی مولکولی

فن آوریهای نوین علوم پزشکی

Ph.D

87

87

2

دکتری تخصصی پژوهشی

پزشکی

Ph.D

92

92

3 بیوشیمی بالینی پزشکی Ph.D 96 96
4 ویروس شناسی پزشکی پزشکی Ph.D 96 96
5 طب سنتی پزشکی Ph.D 92 93

6

پرستاری

پرستاری و مامایی

Ph.D

93

93

7 زیست فناوری فن آوریهای نوین علوم پزشکی Ph.D 94 95

8

بیماریهای کودکان

پزشکی

دستیار تخصصی

86

86

9

زنان و زایمان

پزشکی

دستیار تخصصی

88

88

10

بیماریهای داخلی

پزشکی

دستیار تخصصی

88

88

11

بیهوشی

پزشکی

دستیار تخصصی

90

90

12

جراحی عمومی

پزشکی

دستیار تخصصی

91

92

13

روانپزشکی

پزشکی

دستیار تخصصی

92

92

14

رادیولوژی

پزشکی

دستیار تخصصی

93

94

15

ارتوپدی

پزشکی

دستیار تخصصی

96

97

16

مدیریت عالی بهداشت عمومی

پزشکی

MPH

88

89

17

بیوشیمی بالینی

پزشکی

کارشناسی ارشد

87

87

18

پرستاری مراقبتهای ویژه

پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد

87

88

19

مشاوره در مامایی

پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد

92

92

20

علوم تشریحی

پزشکی

کارشناسی ارشد

87

87

21

ژنتیک انسانی

فن آوریهای نوین علوم پزشکی

کارشناسی ارشد

88

88

22

میکروب شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

85

86

23

ویروس شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

89

89

24

زیست فناوری پزشکی

فن آوریهای نوین علوم پزشکی

کارشناسی ارشد

88

89

25 ایمنی شناسی پزشکی کارشناسی ارشد 94 94
26 پرستاری سالمندی پرستاری و مامایی کارشناسی ارشد 94 94
27 آمار زیستی بهداشت کارشناسی ارشد 94 95

28

پزشکی

پزشکی

دکتری عمومی

71

71

29

دندانپزشکی

دندانپزشکی

دکتری عمومی

89

89

30 علوم تغذیه بهداشت کارشناسی پیوسته 94 95

31

بهداشت محیط

بهداشت

کارشناسی ناپیوسته

86

87

32

بهداشت محیط

بهداشت

کارشناسی پیوسته

92

92

33

بهداشت عمومی

بهداشت

کارشناسی پیوسته

89

89

34

بهداشت عمومی

بهداشت

کارشناسی ناپیوسته

88

88

35

هوشبری

پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

87

87

36

هوشبری

پیراپزشکی

کارشناسی

86

87

37

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته

88

88

38

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

کارشناسی

87

87

39

پروتزهای دندانی

دندانپزشکی

کارشناسی

88

89

40

اتاق عمل

پیراپزشکی

کارشناسی

87

87

41

پرستاری

پرستاری و مامایی

کارشناسی

66

66

42

مامایی

پرستاری و مامایی

کارشناسی

73

73

43 تکنسین سلامت دهان مجتمع آموزش عالی سلامت گنبدکاووس  کاردانی 94 94
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.10676.18602.fa
برگشت به اصل مطلب