معاونت آموزشی- تقویم دانشگاهی 1
تقویم دانشگاهی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

15/11/1397لغایت17/11/1397

شروع کلاسها

20/11/1397

حذف و اضافه

05/12/97لغایت 06/12/97

حذف اضطراری

لغایت 25/02/98

پایان کلاسها

30/03/98

امتحانات پایان ترم

01/04/98 لغایت 12/04/98


تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

11/06/1397لغایت14/06/1397

شروع کلاسها

31/06/1397

حذف و اضافه

15/07/97لغایت 16/07/97

حذف اضطراری

لغایت 21/07/97

پایان کلاسها

27/10/97

امتحانات پایان ترم

06/11/97 لغایت 19/11/97

  معاونت آموزشی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.10165.17637.fa
برگشت به اصل مطلب