معاونت آموزشی- تقویم دانشگاهی 1
تقویم دانشگاهی 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد

1397/11/15 لغایت1397/11/17

شروع کلاسها

1397/11/20

حذف و اضافه

1397/12/05لغایت 1397/12/06

حذف اضطراری

لغایت 1398/02/25

پایان کلاسها

1398/03/30

امتحانات پایان ترم

1398/04/01لغایت 1398/04/12

  معاونت آموزشی دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=16.10165.17637.fa
برگشت به اصل مطلب