معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل اداره دفترداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمد رضا جفائی نوده

سرپرست اداره دفترداری و تنظیم حسابها

349

32470095

 ماریا اسلامی

کارشناس دفترداری

330

غلامرضا احمری

کارشناس دفترداری 330

منیره عرب کارکنده

کارشناس دفترداری

349

عماد ضیاء شمسی کارشناس دفترداری 346

صمد شکری

بایگان

359

علی رضا سلمانی

بایگان

353

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6837.8080.fa
برگشت به اصل مطلب