معاونت توسعه مدیریت و منابع- شرح وظایف
شرح وظایف اداره اعتبارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

اداره اعتبارات

رئوس وظایف  :
بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود.
گرد آوری منابع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی
اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه
تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

 شرح وظایف  :
1-  بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود
 2- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه
3- ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر <<تامین اعتبار شد>>.
4- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی
5- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه
6- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات
7- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.
8- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.
9- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6833.8079.fa
برگشت به اصل مطلب