معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل واحد طرح نیروی انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

علی حاجی مشهدی

کارشناس  طرح نیروی انسانی

2260 31932260
فریبا عسکری زیارتی کارشناس  طرح نیروی انسانی 2309 31932309

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6728.7419.fa
برگشت به اصل مطلب