معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل واحد نقل و انتقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمود صلبی

کارشناس نقل و انتقالات

241

-

نوشین ابراهیم نژاد

کارشناس نقل و انتقالات

241نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6723.7416.fa
برگشت به اصل مطلب