معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

فروغ خلیلی نژاد

کارشناس بازنشستگی

232

32420733

اقدس سادات معصوم

کارشناس بازنشستگی

232

-

حسن نظری

کارشناس بازنشستگی

300

-

حسین سعیدی

مسئول واحد بازنشستگی

300

-

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6707.7365.fa
برگشت به اصل مطلب