معاونت توسعه مدیریت و منابع- قوانین و مقررات
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  آیین نامه ها و دستورالعمل ها  
 
 

ردیف

عنوان

فرمت فایل


1
قانون برنامه پنجم
PDF

AWT IMAGE

2
قانون خدمات کشوری
PDF

AWT IMAGE

3
آئین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی
PDF

AWT IMAGE

4دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل

PDF

AWT IMAGE

5دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی
PDF

AWT IMAGE

6
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی
PDF

AWT IMAGE

7
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی
PDF

AWT IMAGE

8
دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان
PDF

AWT IMAGE

9
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق
PDF

AWT IMAGE

10
راهنمای بازنشستگی
PDF

AWT IMAGE


نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.6696.21343.fa
برگشت به اصل مطلب