معاونت توسعه مدیریت و منابع- مناقصات و مزایده ها
مزایده 100قلم اموال اداری و تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت کلاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.14443.40186.fa
برگشت به اصل مطلب