معاونت توسعه مدیریت و منابع- مناقصات و مزایده ها
مزایده بوفه به ابعاد 25 متر مربع مرکز آموزشی ودرمانی 5آذر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.14443.39085.fa
برگشت به اصل مطلب