معاونت توسعه مدیریت و منابع- اخبار
صدور ابلاغ های استخدام پیمانی کارکنان قرار دادی دارای کارنامه ادواری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | 

صدور ابلاغ های استخدام پیمانی کارکنان قرار دادی دارای کارنامه ادواری

با پیگیری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیران . کارشناسان مدیریت منابع انسانی و تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای، ابلاغ های استخدام پیمانی کلیه کارکنان قراردادی ( 165 نفر) که دارای کارنامه قبولی ادواری بوده اند، در تاریخ 29 دی 1395 صادر گردید. تعداد کثیری از این همکاران که قریب بر 15 سال سابقه قراردادی داشته اند با صدور این احکام بصورت پیمانی تبدیل وضع گردیده اند.

  

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.11327.29150.fa
برگشت به اصل مطلب