معاونت توسعه مدیریت و منابع- اولین جلسه کمیته پژوهشی دانشگاه در سالن شهید آوینی برگزار گردید
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
اولین جلسه کمیته پژوهشی دانشگاه در سالن شهید آوینی برگزار گردید
 
در این جلسه ابتدا، محمدمهدی بطیار، دبیر کمیته، ضمن خوش آمدگویی، و خیرمقدم به اعضاء اهداف کمیته پژوهشی دانشگاه بخصوص در حوزه معاونت توسعه را تشریح کرد.
در ادامه آقای دکتر عموزاد معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حضور و قبول زحمت اعضاء کمیته به شرح دیدگاههای خود و انتظارات لازم از این کمیته پرداختند.
ایشان بیان داشتند در روش‌های انجام کار و ساختار دانشگاه، نگاههای پژوهشی باید رسوخ نموده و موجب تغییر و تحول خوب و چشمگیر در تمامی حوزه‌های دانشگاه گردد.
وی با بیان اینکه برای هر نگاهی باید یک چارچوب تحول گرا دیده شود و این نگاه در کمیته پژوهش قالب شود و با هدف گذاری بر مدیریت برنامه‌های تحول کار، امور را علمی پیش برد.
ایشان افزودند در برش معاونت توسعه تدوین سند چشم انداز بسیار ضروری است و با عنایت به توانمندی اعضاء کمیته این کار امکانپذیر است و حرکت در معاونت ها بخصوص معاونت توسعه برروی این ریل صورت پذیرد. و مطمئناً نگاه و نظر کمیته در تصمیم گیری ها و تصمیم-سازی ها در دانشگاه قطعا تاثیرگذار خواهد شد.
در ادامه اعضاء کمیته به بیان دیدگاههای خود پرداختند و مقرر شد محورهای کارهای تحقیقاتی به همراه اعضاء کمیته‌های فرعی که می بایست در این راستا به فعالیت بپردازند از طریق وب سایت دانشگاه (معاونت توسعه مدیریت و منابع) اطلاع‌رسانی شود.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://goums.ac.ir/find.php?item=15.10927.19422.fa
برگشت به اصل مطلب