کتابخانه مرکزی- کارکنان کتابخانه
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/13 | 
ریاست کتابخانه مرکزی
 
دکتر مسعود محمدی
سمت: ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی 
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی پزشکی 
پست الکترونیک: Mohammadigoums.ac.ir
شماره تماس: 32455110-017
 Researcher IDGoogle ScholarOrcid
                                                همکاران کتابخانه مرکزی
مریم بنی صفار                                                                                    
سمت: مدیر داخلی کتابخانه مرکزی
کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات
پست الکترونیک: Banisafar.mgoums.ac.ir
شماره تماس: 32455110-017
32452651-017 داخلی 212
           publons -  Orcid  -  Google Scholar                                                                                                                                                  
فهیمه شیخ ویسی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: Bookdar1361yahoo.com
 شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213

 
زینب فرخی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: zey-farrokhigmail.com
 شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213

 
آشوربردی نورگلدی
سمت: کارشناس بخش پایان نامه ها  
کاردان کتابداری
پست الکترونیک: mam.nam123yahoo.com
 شماره تماس: 32452651-017 داخلی 212

 
ندا ریاضی 
سمت: کارشناس امانت  و خدمات مرجع
کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی 
پست الکترونیک:Ne.riaziGmail.com

شماره تماس: 32452651-017 داخلی 212

 
  
علی مهاجر
سمت: کارشناس آماده سازی    
کارشناس حسابداری
پست الکترونیک:Alimohajer1352gmail.com
شماره تماس: 32452651-017 داخلی 213

 

نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=135.14744.32524.fa
برگشت به اصل مطلب