دانشکده فناوری های نوین پزشکی- فرم های EDO
فرم های EDO

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  فرم طرح دوره ترمی                   فرم طرح درس روزانه             راهنمای تکمیل فرم طرح درس                        چک لیست میلمن

  AWT IMAGE AWT IMAGE                     AWT IMAGE AWT IMAGE                            AWT IMAGE                                                   AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=131.11190.20384.fa
برگشت به اصل مطلب