بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- دفتر پرستاری
دفتر پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی  :  خانم طاهره عباسی
  
 سمت  :  مترون
 
 مدرک  :  کارشناس پرستاری

سابقه کاری

1 -  شروع بکار از مهرماه سال 1377 در بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس

2 -  فعالیت در بخش اورژانس بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس

3 -  فعالیت در بخش جراحی زنان بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس

4 -  فعالیت در بخش جراحی مغز واعصاب بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس

5 -  فعالیت در بخش دیالیز بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس سال 79 - 85

6 -  کارشناس پرستاری وامور بیمارستانها ونظارت بردرمان در شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس

7 -  رابط بیماران خاص در شبکه بهداشت و درمان گنبد کاووس

8 -  مترون بیمارستان پیامبر اعظم از سال  95 تاکنون
 
 
 
 
 تلفن مستقیم   :  33280162-017 

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11776.23037.fa
برگشت به اصل مطلب