بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس- تغذیه
تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


نام و نام خانوادگی  :  مبینا کوهی

سمت  :  مسئول واحد تغذیه

مدرک  :  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

سابقه کاری  :
    
1 -   سابقه فعالیت در مرکز بهداشت آزادشهر  از سال 1395  تا 1397

2 -  مسئول واحد تغذیه بیمارستان پیامبراعظم گنبد (ص) از ابتدای سال 1397  تاکنون 
 
 
33280121  -  017

داخلی   253
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهرستان گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=130.11774.23035.fa
برگشت به اصل مطلب