معاونت درمان- آئین نامه ها
شاخصهای ارزیابی سیستم های اطلاعات آزمایشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=13.15754.35754.fa
برگشت به اصل مطلب