معاونت درمان- اداره نظارت بر درمان
معرفی مسئول واحد نظارت بر درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | 

معرفی مسئول واحد نظارت بر درمان

دکتر مریم چراغی

پزشک عمومی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=13.11225.25605.fa
برگشت به اصل مطلب