مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی- کارگاههای برگزار شده
کارگاههای برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

1- کارگاه اصول Real-Time PCR  و کاربردهای تحقیقاتی و بالینی آن ( 29 مهرماه94)

2- کارگاه طراحی پرب و پرایمر پیشرفته ( 30 مهرماه 94)

3- کارگاه دستکاری ژنتیکی سلولهای بنیادی انسانی با سیستمهای ویرایش ژنی CRISPR/Cas9 و TALEN  (دوم دی ماه 95)

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=124.13771.29799.fa
برگشت به اصل مطلب