مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی- شورای پژوهشی
شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلول بنیادی:

دکتر محسن سعیدی PhD ایمونولوژی                                                   عضو هیئت علمی دانشگاه و سرپرست مرکز 
دکتر ایوب خسروی  PhD پزشکی مولکولی                                           عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون پژوهشی مرکز
دکتر ماریه سقایان جزی PhD پزشکی مولکولی                                    عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر صفورا خواجه نیازی PhD بیوشیمی بالینی                                    عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر جهانبخش اسدی PhD بیوشیمی                                                   عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر نادر منصور سمایی دکترای تخصصی ژنتیک انسانی                      
عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر یعقوب یزدانی PhD ایمونولوژی                                                      عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر ناصر مبرا PhD بیوشیمی بالینی                                                    عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی

دکتر علی معماریان PhD ایمونولوژی                                                     عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر زهرا عرب بافرانی PhD فیزیک پزشکی                                          عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر مرتضی اولادنبی PhD ژنتیک پزشکی                                             عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر احمد یامچی PhD بیونکنولوژی                                                        عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر وحید خوری PhD  فارماکولوژی                                                        عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی

دکتر نجمه رحمانیان  PhD پزشکی هسته ای
دکتر میرمحمود مرتضوی PhD پزشکی بازساختی
دکتر سیدمحمد هادی رضوی نیکو PhD ویروس شناسی                         عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر زهرا نظری  PhD بیولوژی تکوین                                                       عضو شورای پژوهشی
دکتر سعید محمدی PhD پزشکی مولکولی                                              عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر امیرهوشنگ پورخانی فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی             عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر سعید امیرخانلو  فوق تخصص نفرولوژی                                          عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر سوسن قاضی زاده
دکتر ملیحه مرادزاده PhD پزشکی مولکولی                                              عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
دکتر زهرا بزی      PhD بیوتکنولوژی                                                           عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای پژوهشی
علیرضا شهریاری   دانشجوی PhD ژنتیک مولکولی                                     عضو شورای پژوهشی
​علیرضا محبی                                                                                              عضو شورای پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=124.13723.29803.fa
برگشت به اصل مطلب