مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی- هیات موسس
هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 
اعضای هیات موسس تمام وقت:

دکتر محسن سعیدی             PhD ایمونولوژی                                
دکتر ایوب خسروی                
PhDپزشکی مولکولی 
دکتر ماریه سقاییان جزی       PhDپزشکی مولکولی
دکتر صفورا خواجه نیازی       PhDبیوشیمی بالینی


 
اعضای هیات موسس نیمه وقت:

دکتر جهانبخش اسدی           PhD بیوشیمی                               
دکتر نادر منصور سمائی       دکترای تخصصی ژنتیک انسانی  
دکتر یعقوب یزدانی               PhD ایمونولوژی  
                             

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=124.13721.29802.fa
برگشت به اصل مطلب