امور ایثارگران و ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اموردانشجویان شاهدوایثارگر
جلسه شورای اساتیدمشاور پردیس خودگردان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳ | 

اولین جلسه شورای استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس خودگردان دانشگاه در سال 1398 روز دوشنبه 1398/02/02 برگزار گردید

اولین جلسه شورای استاد مشاور دانشجویان شاهدوایثارگر پردیس خودگردان دانشگاه در سال98  روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه در محل دفترکار ریاست محترم پردیس خودگردان دانشگاه با حضور ریس پردیس و استادمشاور دانشجویان، دبیرستادشاهدوایثارگر، مسئول و کارشناسان آموزش و کارشناس ستادشاهدوایثارگر دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکترگلعلی پور، ریاست پردیس خودگردان و استادمشاور دانشجویان شاهدوایثارگر به بررسی و گزارش وضعیت آموزشی دانشجویان پرداختند. همچنین مقرر گردید ضمن پیگیری های آموزشی، جهت مشاوره با تعدادی از دانشجویان از سوی آموزش دانشکده پیگیری گردد. همچنین مقرر گردید جلسه دوم در هفته آتی برگزار شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه امور ایثارگران و ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://goums.ac.ir/find.php?item=122.9249.45705.fa
برگشت به اصل مطلب