معاونت تحقیقات و فناوری- اخبار و رویدادها
فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.8321.14723.fa
برگشت به اصل مطلب