معاونت تحقیقات و فناوری- اخبار و رویدادها
فهرست نشریات معتبر و نامعتبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEفهرست نشریات معتبر از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
AWT IMAGEفهرست نشریات نامعتبر خارجی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.8321.14723.fa
برگشت به اصل مطلب