معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته بررسی طرح های بالای سقف تفویضی
کمیته طرح بالای سقف تفویض

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.5356.4792.fa
برگشت به اصل مطلب