معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی
آیین نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آیین‌نامه مراحل تصویب طرحهای پژوهشی در کمیته تحقیقات دانشجویی

  بند 1- کمیته تحقیقات دانشجویی هر دانشکده طرحهای دانشجویی را پس از بررسی و بازنگری برای تصویب به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال می‌دارد.
بند 2- کلیه طرحهای دانشجویی در هسته پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بررسی و تصویب می‌شود.
بند 3- هسته پژوهشی کمیته تحقیقات شامل اعضاء ذیل میباشد.
الف) سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
ب) دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
ج) سرپرستان کمیته تحقیقات دانشکده‌ها
د) یک نماینده از هر دانشکده
تبصره: نماینده هر دانشکده می‌تواند دبیر و یا دانشجوی دیگری باشد که از طرف دبیر کمیته دانشکده معرفی شده باشد.
هـ) یک نفر کارشناس پژوهشی که از طرف معاونت پژوهشی معرفی می‌شود.
تبصره 1: هسته پژوهشی پس از تشکیل، دبیر هسته پژوهشی را انتخاب می‌کند که موظف به تعیین زمان برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء و تنظیم صورتجلسه و مکاتبه با مجریان طرحهای دانشجویی می‌باشد.
تبصره2: مجریان طرحها با هماهنگی با دبیر هسته پژوهشی می‌توانند در جلسه حاضر شوند.
بند 4: طرحهای تحقیقاتی با هزینه کمتر از 3000000 ریال پس از تصویب در هسته پژوهشی قابل اجرا بوده و نیاز به تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه نمی‌باشد. (حداکثر 15000000 ریال)
بند 5: کلیه طرحهایی که هزینه آنها بیش از 3 میلیون ریال و کمتر از 10 میلیون ریال باشد پس از تصویب در هسته پژوهشی جهت تصمیم‌گیری به کمیته بررسی و تصویب طرحهای هسته‌های پژوهشی دانشگاه ارسال می‌گردند.
بند 6- کلیه طرحهای با هزینه بالای 10 میلیون ریال بعد از تصویب بعد از تصویب در هسته پژوهش کمیته تحقیقات جهت بررسی به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می‌گردد
بند 7- یک نسخه از گزارش اجرایی طرحهای مصوب در هسته پژوهشی جهت اطلاع به معاونت پژوهشی ارسال می‌شود.
بند 8- مراحل عقد قرار دارد و جذب اعتبار طرحهای تحقیقاتی بر اساس قوانین و دستورالعملهای موجود در معاونت پژوهشی می‌باشد.
بند 9- آیین‌نامه فوق پس از تصویب به مدت یکسال بطور آزمایشی قابل اجرا بوده و پس از پایان این مدت تصمیم‌گیری مجدد خواهد شد

 

  آئین‌نامه ثبت و نحوه فعالیت گروه‌های پژوهشی

  با توجه به اهداف کلی کمیته‌های تحقیقاتی که جلب و مشارکت دانشجویان علاقمند و ترغیب روحیه همکاری در آنها میباشد. تشکیل تیمهای پژوهشی (Team work) در دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد.
الف) تعریف گروه پژوهشی (Team work) عبارت از یک گروه از دانشجویان می‌باشد که با محوریت یک استاد راهنما تشکیل می‌گردد.

  ب) شرایط ثبت گروه:
1- درخواست کتبی دانشجویان به همراه تأئید استاد راهنما به سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه.
2- حداقل حضور 3 دانشجو برای ثبت گروه ضروری می‌باشد.
3- انتخاب یک استاد راهنما برای هدایت علمی گروه.
4- انتخاب یک عنوان کلی برای گروه که کل تحقیقات علمی و نظری گروه حول آن موضوع باید باشد.
5- انتخاب یک رابط بین گروه پژوهشی و کمیته تحقیقات دانشکده‌ها و دانشگاه
6- انتخاب یک نام برای گروه پژوهشی

  تبصره: نام گروه باید به تأئید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه برسد.

  ج) نحوه فعالیت‌ گروه پژوهشی:
فعالیتهای گروه پژوهشی به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌گردد.

  1- فعالیت‌های نظری :
الف) گروه تحقیقاتی موظف به ارائه حداقل یک سمینار در طول ترم است.
ب) گروه تحقیقاتی موظف به ارائه یک مقاله مروری یا ترجمه در ارتباط با موضوع و عنوان تحقیقاتی گروه در مجله فراز دانشگاه می‌باشد.

  2- فعالیتهای عملی:
انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی-بنیادی تحت نظارت استاد راهنمای مربوطه
الف) فعالیتهای نظری و عملی گروه باید مرتبط و حول محور خاصی باشد.
ب) نوع طرح باید بگونه‌ای باشد که حداقل یک مقاله در مجلات معتبر دانشجویی و یا در سطوح بالاتر چاپ گردد.
تبصره: ارائه مقاله در مجلات و کنگره‌ها با اجازه استاد راهنما مربوط مقدور می‌باشد.
ج) در صورت چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی، دانشجویان گروه از هدایای نفیسی برخوردار خواهند شد

  تبصره1: علاوه بر گروه‌های تحقیقاتی عملی، دانشجویان علاقمند در زمینه روش تحقیق، کامپیوتر و سایر زمینه‌ها نیز می‌توانند گروه‌هایی را به ثبت برسانند

  تبصره 2: گروه‌هایی که در زمینه روش تحقق، کامپیوتر و ... تشکیل می‌شوند موظفند حداقل 2 دوره آموزشی در طول هر ترم برگزار نمایند .
با توجه به ترکیب گروه‌های پژوهشی مزایایی برای این گروه‌ها در نظر گرفته خواهد شد
1- تسریع در تصویب طرحهای تحقیقاتی گروه‌های ثبت شده.
2- برخورداری از سقف بالاتری از نظر هزینه در تصویب طرحها.
3- پرداخت هزینه سمینارهای گروه توسط کمیته تحقیقات دانشگاه.
4- اولویت اعضاء گروه جهت شرکت در سفرهای علمی کمیته تحقیقات دانشگاه
5- برخورداری از امکانات
6- اعزام اعضاء گروه به کنگره‌های مرتبط با زمینه پژوهشی گروه
7- معرفی و اعطای جوایز به گروه‌های فعال در هر سال در هفته پژوهش

  تبصره: اعضاء فعال هر گروه در صورتی که بتوانند در هر ترم حداقل 3 عضو فعال جدید از دانشجویان ترمهای پائین تر را جذب کنند از هدایای نفیسی برخوردار خواهند شد

 نحوه حمایت از چاپ مقالات در نشریات داخلی و خارجی

حمایت‌های معاونت پژوهشی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان

1-    کلیه حمایت‌های مالی از دانشجویان در ارتباط با چاپ مقالات و شرکت در کنگره‌ها و سمینارهای داخلی، مطابق آیین‌نامه حمایت از اعضای هیأت علمی و محققین دانشگاه صورت می‌گیرد.

2- دانشجویان شرکت کننده در کنگره‌های خارجی به ترتیب زیر مورد حمایت قرار می‌گیرند:

الف) در صورتی که کنگره مذکور در یکی از کشورهای امریکا، کانادا و یا استرالیا برگزار گردد، از هر دانشجو تا سقف 8 میلیون ریال حمایت مالی می‌گردد.
ب) در صورتی که کنگره مذکور در یکی از کشورهای اروپایی، افریقایی و یا خاور دور برگزار گردد، از هر دانشجو تا سقف 6 میلیون ریال حمایت مالی می‌گردد.
ج) در صورتی که کنگره مذکور در یکی از کشورهای خاورمیانه برگزار گردد، از هر دانشجو تا سقف 4 میلیون ریال حمایت مالی می‌گردد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.226.338.fa
برگشت به اصل مطلب