معاونت تحقیقات و فناوری- کمیته تحقیقات دانشجویی
معرفی دبیران و سرپرستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

      "آقای دکتر جهانبخش اسدی"           ( Ph.d بیوشیمی)

                                                                            AWT IMAGE

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

     آقای محسن جام شیر                       (ترم 8 پزشکی)           

                                                                              AWT IMAGE

                                                                                           

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی :

   "آقای دکتر سید مهران حسینی "             (Ph.d فیزیولوژی)

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی:

  آقای محمد هادی ملصقی                         (ترم 4 پزشکی)          

                                                                           

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی:

    " دکتر اکرم ثناگو "                                 ( Ph.d پرستاری )

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی:

   عمار عباسی                                          ( ترم 7 پرستاری )

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی:

   "آقای قربان محمد کوچکی "                    (کارشناس ارشد داخلی-جراحی)

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی:

   خانم عطیه شربتی                                (ترم 4 علوم آزمایشگاهی)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=12.226.336.fa
برگشت به اصل مطلب